Rekenen met Snappet

Groep 3 t/m 8

Voor de vakken rekenen, spelling en taal kun je met Snappet een methode (blijven) volgen of vanuit leerdoelen werken met de Snappet leerlijnen. Onze instructielessen volgen de beste didactiek en sluiten aan bij het directe instructiemodel. Bekijk hier een voorbeeld van een instructieles in Snappet.

Lesgeven volgens een methode

Snappet sluit qua strategie en didactiek naadloos aan op bijna iedere methode. Hierdoor stap je gemakkelijk over, zonder gevolg voor je jaarplanning. Ook als een uitgever stopt met de ontwikkeling van je methode, kun je in Snappet door blijven werken met die methode. Methodematerialen als handleidingen, werkboekjes, digibord-, oefen- en toetssoftware heb je niet meer nodig.

Snappet sluit aan bij de methoden Wereld in Getallen (versie 5, 4 en 3), Pluspunt (versie 4, 3 en 2), Alles Telt (versie 2), RekenRijk (versie 3 en 2) Wizwijs en RekenZeker. Bij de meeste van deze methoden kun je kiezen voor een geoptimaliseerde versie, waarin je één leerdoel per les aanbiedt.

Lesgeven vanuit leerdoelen

Alle Snappet leerlijnen sluiten aan bij de kerndoelen van SLO en de referentieniveaus uit het referentiekader. De referentiedoelen zijn echter kleiner en fijnmaziger gemaakt, waardoor leerlingen meer en kleinere stappen maken om richting het eindniveau te komen. Per les staat altijd één leerdoel centraal.

Onze rekenleerlijnen zijn opgebouwd volgens het ijsbergmodel van Boswinkel & Moerlands. De zichtbare top van de ijsberg refereert aan formele bewerkingen. Alles onder water is het drijfvermogen: de basis die moet worden gelegd om te komen tot formele bewerkingen. Zo wordt een stevige basis gelegd en kun je gemakkelijk een stapje terug doen, als een leerling bijvoorbeeld vastloopt.

Meer over onze rekendidactiek

Spelling met Snappet

Groep 4 t/m 8

Voor de vakken rekenen, spelling en taal kun je met Snappet een methode (blijven) volgen of vanuit leerdoelen werken met de Snappet leerlijnen. Onze instructielessen volgen de beste didactiek en sluiten aan bij het directe instructiemodel. Bekijk hier een voorbeeld van een instructieles in Snappet.

Lesgeven volgens een methode

Snappet sluit qua strategie en didactiek naadloos aan op bijna iedere methode. Hierdoor stap je gemakkelijk over, zonder gevolg voor je jaarplanning. Ook als een uitgever stopt met de ontwikkeling van je methode, kun je in Snappet door blijven werken met die methode. Methodematerialen als handleidingen, werkboekjes, digibord-, oefen- en toetssoftware heb je niet meer nodig.

Snappet sluit aan bij de methoden SP Taal actief (versie 3 & 4), Spelling op Maat (versie 1 & 2), SP Taaljournaal (versie 2), Staal SpellingSpelling in Beeld (versie 1 & 2). Bij de meeste van deze methoden biedt Snappet de keuze voor een geoptimaliseerde versie, waarin je focust op één leerdoel per les.

Lesgeven vanuit leerdoelen

Alle Snappet leerlijnen sluiten aan bij de kerndoelen van SLO en de referentieniveaus uit het referentiekader. De referentiedoelen zijn echter kleiner en fijnmaziger gemaakt, waardoor leerlingen meer en kleinere stappen maken om richting het eindniveau te komen. Per les staat altijd één leerdoel centraal.

Met Snappet spelling kun je het vak spelling helemaal aanbieden aan groep 4 t/m 8 op basis van leerdoelen. De indeling van Snappet Spelling is gebaseerd op de indeling van SLO: luisterwoorden, regelwoorden, weetwoorden en werkwoorden.

Iedere week zijn er drie spellinglessen die doorgaans over één leerdoel gaan. In Les 1 wordt de spellingsregel geïntroduceerd. Tijdens Les 2 werken de leerlingen zelfstandig op hun eigen niveau (adaptief) aan het leerdoel van Les 1. In Les 3 wordt verder geoefend en eerder behandelde spellingsregels herhaald. Deze les kan eventueel zelfstandig worden gemaakt, dankzij de voorleesfunctie in Snappet.

Meer over onze spellingdidactiek

Taal met Snappet

Groep 4 t/m 8

Voor de vakken rekenen, spelling en taal kun je met Snappet een methode (blijven) volgen of vanuit leerdoelen werken met de Snappet leerlijnen. Onze instructielessen volgen de beste didactiek en sluiten aan bij het directe instructiemodel. Bekijk hier een voorbeeld van een instructieles in Snappet.

Lesgeven volgens een methode

Snappet sluit qua strategie en didactiek naadloos aan op bijna iedere methode. Hierdoor stap je gemakkelijk over, zonder gevolg voor je jaarplanning. Ook als een uitgever stopt met de ontwikkeling van je methode, kun je in Snappet door blijven werken met die methode. Methodematerialen als handleidingen, werkboekjes, digibord-, oefen- en toetssoftware heb je niet meer nodig.

Snappet Taal sluit aan op de methoden Taal actief (versie 3 & 4), Taal in Beeld (versie 1 & 2), Taal op Maat (versie 1 & 2). Bij de meeste van deze methoden kun je kiezen voor een geoptimaliseerde versie, waarin je één leerdoel per les aanbiedt.

Lesgeven vanuit leerdoelen

Alle Snappet leerlijnen sluiten aan bij de kerndoelen van SLO en de referentieniveaus uit het referentiekader. De referentiedoelen zijn echter kleiner en fijnmaziger gemaakt, waardoor leerlingen meer en kleinere stappen maken om richting het eindniveau te komen. Per les staat altijd één leerdoel centraal.

Snappet Taal is onderverdeeld in de domeinen woordenschat, mondelinge taalvaardigheid, schrijfvaardigheid en grammatica & taalbegrip. De lessen Woordenschat zijn opgebouwd volgens het 4-takt model van Verhallen.

Meer over onze taaldidactiek

Automatiseren

Groep 4 t/m 8

Naast het geven van het vak rekenen kun je met Snappet ook automatiseren. Dit is gericht op de onderdelen die geautomatiseerd moeten worden, zoals bijvoorbeeld optellen en aftrekken tot 10 en tot 20, en de vermenigvuldig- en deeltafels. In hogere leerjaren komen daar ook strategieën bij. De sommen worden op diverse manieren aangeboden, inclusief flitsen, waarbij de som maar kort wordt weergegeven. De moeilijkheidsgraad wordt opgebouwd. De lessen sluiten aan op het gewone rekenprogramma en bieden net als de andere lessen de mogelijkheid om op eigen niveau (adaptief) te werken.

Begrijpend lezen

Groep 4 t/m 8

Voor Begrijpend lezen heeft Snappet een samenwerking met Nieuwsbegrip. De actuele onderwerpen worden voor niveau AA, A en B één-op-één overgenomen. Om Begrijpend lezen via Snappet te geven, heb je een separate licentie Nieuwsbegrip Zilver nodig. Deze sluit je af via www.nieuwsbegrip.nl.

Woordenschat met Snappet

Groep 4 t/m 8

Het vak Woordenschat is een aanvulling op het normale taalprogramma en is gebaseerd op de WAK (Woordenlijst Amsterdamse Kinderen). Je leerlingen leren hiermee per jaargroep de meest relevante woorden. In elke les worden gemiddeld 12 woorden aangeboden. Volgens een vaste lesopbouw wordt gewerkt aan de vergroting van de woordenschat: introduceren in relatie tot concrete situaties, toepassen door middel van oefeningen en afsluitend toepassen in betekenisvolle contexten. In de lessen is ook aandacht voor woordleerstrategieën. Zo worden leerlingen vaardiger in het actief uitbreiden van hun woordenschat.

Technisch lezen

Groep 4 t/m 8

Lesgeven volgens een methode

Snappet sluit qua strategie en didactiek naadloos aan op bijna iedere methode. Hierdoor start je gemakkelijke zonder effect op je jaarplanning. Ook als een uitgever stopt met de ontwikkeling van je methode, kun je in Snappet door blijven werken met die methode. Methodematerialen als handleidingen, werkboekjes, digibord-, oefen- en toetssoftware heb je niet meer nodig.

Snappet sluit aan bij de methode Estafette groep 4 t/m 6.

Lesgeven vanuit leerdoelen

Alle Snappet leerlijnen sluiten aan bij de kerndoelen van SLO en de referentieniveaus uit het referentiekader. De referentiedoelen zijn echter kleiner en fijnmaziger gemaakt, waardoor leerlingen meer en kleinere stappen maken om richting het eindniveau te komen. Per les staat één leerdoel centraal.

Herhaling is essentieel bij technisch lezen. Met de voorleesfunctie in Snappet kunnen je leerlingen zelfstandig aan de slag met technisch lezen en oneindig oefenen op hun eigen niveau. Elke leesmoeilijkheid wordt vooraf gegaan door een klassikale instructie. Met de voor-koor-door methode oefen je klassikaal. Leerlingen gaan daarna zelfstandig op hun eigen niveau aan de slag.

De lessen worden op twee niveaus aangeboden. De basisles behandelt de relevante leesmoeilijkheid op AVI-niveau. De les op hoger niveau bevat moeilijkere woorden en zinnen. Alle lessen zijn op dezelfde manier opgebouwd, waardoor het mogelijk is om de les klassikaal te bespreken en af te sluiten.

Burgerschap met Snappet

Groep 6 t/m 8

Snappet Burgerschap is in samenwerking met Educatieve Concepten ontwikkeld. Er zijn 20 eigentijdse lessen met elk een eigen thema. Op basis van de kerndoelen van SLO, gesprekken met de PO-raad, het ministerie en de Canon van het wereldburgerschap zijn burgerschapsthema’s als ‘Je eigen identiteit’,Plastic soep’ en ‘Democratie‘ geselecteerd. Actuele thema’s die door jou als leerkracht flexibel ingezet kunnen worden. Grote maatschappelijke vraagstukken zijn teruggebracht tot concrete, begrijpbare onderwerpen. Verteld vanuit het perspectief van een kind.

Opbouw van de lessen

De opbouw van de lessen sluit aan bij EDI, DIM & IGDI. De start van de les is altijd een prikkelende activiteit dichtbij je leerlingen, waarin je veel met de leerlingen praat. Vervolgens gaan ze in Snappet aan de slag met de verwerkingsopgaven. Deze opgaven zijn een afwisseling van open vragen, gelegenheid tot overleg en samen praten. Na afloop wordt er teruggekeken en besloten wat de leerlingen nog meer kunnen doen na de les. Burgerschap houdt niet op als je de les afsluit en de school uitloopt.

Studievaardigheden met Snappet

Groep 5 t/m 8

Alle Snappet leerlijnen sluiten aan bij de kerndoelen van SLO en de referentieniveaus uit het referentiekader. De referentiedoelen zijn echter kleiner en fijnmaziger gemaakt, waardoor leerlingen meer en kleinere stappen maken om richting het eindniveau te komen. Per les staat één leerdoel centraal.

Studievaardigheden bied je via Snappet aan op basis van leerdoelen. De leerlijn is gebaseerd op de kerndoelen van SLO en Cito. Per leerjaar zijn er zes blokken met elk vijf lessen en een toets. Elk blok heeft een eigen thema. We maken gebruik van hedendaagse informatiebronnen en -middelen. Zo ontwikkelen je leerlingen de studievaardigheden die in deze tijd nodig zijn. Voorbeelden van vaardigheden die aan bod komen zijn kaartlezen, schematiseren en opzoeken.