Taal met Snappet

Groep 4 t/m 8

Voor de vakken rekenen, spelling en taal kun je met Snappet een methode (blijven) volgen of vanuit leerdoelen werken met de Snappet leerlijnen. Onze instructielessen volgen de beste didactiek en sluiten aan bij het directe instructiemodel. Bekijk hier een voorbeeld van een instructieles in Snappet.

Lesgeven volgens een methode

Snappet sluit qua strategie en didactiek uitstekend aan op bijna iedere methode. Hierdoor stap je gemakkelijk over, zonder gevolg voor je jaarplanning. Ook als een uitgever stopt met de ontwikkeling van je methode, kun je in Snappet door blijven werken met die methode. Methodematerialen als handleidingen, werkboekjes, digibord-, oefen- en toetssoftware heb je niet meer nodig.

Snappet Taal sluit aan op de methoden Taal actief (versie 3 & 4), Taal in Beeld (versie 1 & 2), Taal op Maat (versie 1 & 2). Bij de meeste van deze methoden kun je kiezen voor een geoptimaliseerde versie, waarin je één leerdoel per les aanbiedt.

Snappet® is een product van Snappet. Verwijzingen naar merknamen en methodes van derden zijn puur informatief. Snappet werkt niet samen met Malmberg, Zwijsen, Noordhoff of ThiemeMeulenhoff.
Lesgeven vanuit leerdoelen

Alle Snappet leerlijnen sluiten aan bij de kerndoelen van SLO en de referentieniveaus uit het referentiekader. De referentiedoelen zijn echter kleiner en fijnmaziger gemaakt, waardoor leerlingen meer en kleinere stappen maken om richting het eindniveau te komen. Per les staat altijd één leerdoel centraal.

Snappet Taal is onderverdeeld in de domeinen woordenschat, mondelinge taalvaardigheid, schrijfvaardigheid en grammatica & taalbegrip. De lessen Woordenschat zijn opgebouwd volgens het 4-takt model van Verhallen.

Meer over onze taaldidactiek