Snappet rekenen op basis van leerdoelen

Met Snappet rekenen kun je het vak rekenen helemaal aanbieden op basis van leerdoelen. Snappet rekenen is opgebouwd uit leerlijnen die bestaan uit leerdoelen. Tafels van vermenigvuldiging is bijvoorbeeld een leerlijn en de tafel van 3 is hierbinnen een leerdoel. Als leerkracht geef je instructie over het leerdoel. Snappet rekenen bestaat uit 568 leerdoelen en is voor groep 2e helft groep 3 t/m 8. Voor die groepen vind je tevens verrijkingsmateriaal en Wiskunde PO-opgaven in Snappet.

 

Overige methoden

Wil je liever met je methode werken? Start dan methodevolgend met WiG v5, WiG v4, WiG v3, Alles Telt v2, Pluspunt v4, Pluspunt v3, Pluspunt v2, Rekenrijk v3, RekenRijk v2, Wizwijs of RekenZeker. Bij een aantal van deze methoden biedt Snappet de keuze voor een geoptimaliseerde versie, waarin wordt gefocust op één leerdoel per les.

Snappet spelling op basis van leerdoelen

Met Snappet spelling kun je het vak spelling helemaal aanbieden aan groep 4 t/m 8 op basis van leerdoelen. Er zijn 132 leerdoelen die zijn ingedeeld op basis van zes spellingstrategieën. Een voorbeeld van een strategie is ‘Weetwoorden’ en een daarbinnen voorkomend leerdoel is ‘woorden met ei of ij’. Snappet bevat bovendien gesproken dictees, waardoor leerlingen gemakkelijk op elk moment individueel kunnen worden getoetst.

 

Overige methoden

Wil je liever met je methode werken? Start dan methodevolgend met SP Taal Actief v3, SP Taal Actief v4, SP Taal op Maat v1, SP Taal op Maat v2, SP Taaljournaal v2, Staal Spelling, Spelling in Beeld v1 of Spelling in Beeld v2. Bij een aantal van deze methoden biedt Snappet de keuze voor een geoptimaliseerde versie, waarin je focust op één leerdoel per les.

Snappet taal op basis van leerdoelen

Met Snappet Taal kun je het vak Taal helemaal aanbieden aan groep 4 t/m 8 op basis van leerdoelen. Deze vallen onder vier domeinen: grammatica en taalbegrip, woordenschat, schrijfvaardigheid en mondelinge taalvaardigheid. Deze domeinen zijn opgebouwd uit leerlijnen die bestaan uit leerdoelen. Een voorbeeld van een leerlijn is: zinsontleding, waarbinnen het lijdend voorwerp een leerdoel is.

 

Overige methoden

Wil je liever met je methode werken? Snappet Taal sluit aan op de methoden: Taal Actief v3, Taal Actief v4, Taal in Beeld v1, Taal in Beeld v2, Taal op Maat v1 en Taal op Maat v2.

Technisch lezen (groep 4 t/m 8)

Herhaling is essentieel bij technisch lezen. Met Snappet kunnen de leerlingen gemakkelijk zoveel herhaling krijgen als nodig is, doordat de kinderen individueel kunnen oefenen en de tablet de woorden voorleest. Elke leesmoeilijkheid wordt vooraf gegaan door een klassikale instructie. Met de voor-koor-door methode wordt gezamenlijk geoefend. Daarna wordt er individueel geoefend met de tablet. Snappet Technisch Lezen biedt iedere les op twee niveaus aan. De basisles behandelt de relevante leesmoeilijkheid op AVI-niveau. De les op hoger niveau bevat moeilijkere woorden en zinnen. Deze lessen zijn wel op dezelfde manier opgebouwd, waardoor het mogelijk maakt is om de les klassikaal te bespreken en af te sluiten. Met Snappet Technisch Lezen kun je als school technisch lezen helemaal aanbieden op basis van leerdoelen. Wil je liever met je methode werken? Snappet Technisch Lezen sluit aan bij Estafette groep 4 t/m 6.

Begrijpend lezen (groep 4 t/m 8)

Begrijpend lezen wordt aan de hand van de actualiteit aangeboden, hiervoor Nieuwsbegrip Zilver van de CED groep gebruikt. Dit wordt één op één overgenomen voor niveau AA, A en B. Om Begrijpend lezen en Nieuwsbegrip Zilver te gebruiken is een separate licentie Nieuwsbegrip Zilver nodig, af te sluiten via www.nieuwsbegrip.nl.

Burgerschap (groep 6 t/m 8)

Snappet Burgerschap is in samenwerking met Educatieve Concepten ontwikkeld. Er zijn 20 eigentijdse lessen met elk een eigen thema. Op basis van de kerndoelen van de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO), gesprekken met de PO-raad, het ministerie en de Canon van het wereldburgerschap zijn een aantal Burgerschapsthema’s geselecteerd. De Snappet burgerschapsthema’s zijn actueel, aansprekend voor kinderen en kunnen door jou als leerkracht flexibel worden ingezet. We brengen grote maatschappelijke vraagstukken terug tot concrete, begrijpbare onderwerpen. Onze verhalen worden verteld vanuit het perspectief van het kind. Zo vertelt een meisje van elf dat in een asielzoekerscentrum woont dat zij erg moet wennen aan haar nieuwe land.

Automatiseren (rekenen)

Automatiseren richt zich op de onderdelen die geautomatiseerd moeten worden, zoals bijvoorbeeld optellen en aftrekken tot 10 en tot 20, en de vermenigvuldig- en deeltafels. In hogere leerjaren komen daar ook strategieën bij. De sommen worden op diverse manieren aangeboden, inclusief flitsen, waarbij de som maar kort wordt weergegeven. De moeilijkheidsgraad wordt opgebouwd. De lessen sluiten aan op het gewone rekenprogramma en bieden net als de andere lessen de mogelijkheid om op eigen niveau (adaptief) te werken.

Woordenschat/taal (groep 4 t/m 8)

Snappet woordenschat is methode onafhankelijk en aanvullend op het normale taalprogramma. Een goede woordenschat staat aan de basis van het leren. De Snappet Woordenschat-module werkt op basis van de WAK (Woordenlijst Amsterdamse Kinderen). Hiermee leren de leerlingen per jaargroep de meest relevante woorden. In elke les worden gemiddeld 12 woorden aangeboden. Volgens een vaste lesopbouw wordt gewerkt aan de vergroting van de woordenschat: introduceren in relatie tot concrete situaties, toepassen door middel van oefeningen en afsluitend toepassen in betekenisvolle contexten. In de lessen Woordenschat is er ook aandacht voor woordleerstrategieën. Zo worden leerlingen vaardiger in het actief uitbreiden van hun woordenschat.

Studievaardigheden (groep 5 t/m 8)

Voor het vak studievaardigheden biedt Snappet een methode onafhankelijke leerlijn aan die is gebaseerd op de kerndoelen van SLO en Cito. Per leerjaar zijn er zes blokken met elk vijf lessen en een toets. Elk blok heeft een eigen thema. Snappet maakt gebruik van hedendaagse informatiebronnen en -middelen, zo ontwikkelen de kinderen de studievaardigheden die in deze tijd nodig zijn. Voorbeelden van vaardigheden die aan bod komen zijn kaartlezen, schematiseren en opzoeken.

Interactieve quiz

Met de quiz komt iedereen tegelijk aan bod. Je stelt een vraag en de kinderen antwoorden op hun tablet. Op je scherm zie je dan de antwoorden van alle kinderen verschijnen. Je kunt de kinderen (al dan niet geanonimiseerd) laten stemmen op een stelling (“tijgers zijn gevaarlijker dan katten”). Je kunt ze ook antwoord laten geven op open vragen (“wie is je favoriete acteur?”) of de quizoptie gebruiken voor een dictee of het ophalen van voorkennis. De quiz functie biedt de mogelijkheid voor een levendige discussie over actuele onderwerpen en zorgt ervoor dat ook de kinderen aan bod komen die wat verlegener zijn.

 

Terug naar meer over Snappet