Een klassieke les bestaat uit klassikale instructie, eventueel een verlengde instructie, verwerken en afronden. De leerkracht bereidt de les voor, en evalueert na afloop. Snappet Tabletonderwijs ondersteunt de leerkracht bij al deze stappen, voor meer passend en opbrengstgericht onderwijs.

Lesvoorbereiding

De leerkracht maakt het lesplan en kiest de bijpassende module van Snappet. In de leerkrachtmodule van het tablet, het ‘dashboard’, zet hij of zij de les klaar. Dan wordt deze zichtbaar voor de leerlingen, zodat ze eraan kunnen werken.

Klassikale instructie

De leerkracht geeft de gewone lesinstructie, al dan niet met het digibord. Snappet sluit aan bij de meest gebruikte lesmethoden. Op het dashboard is aanvullend materiaal beschikbaar, zoals educatieve filmpjes over het specifieke onderwerp. Als het digibord wordt gebruikt, kan dit materiaal klassikaal worden ingezet. Ook kan er met de tablets centraal op het digibord worden gewerkt: bijvoorbeeld door de eerste paar sommen samen te doen waarbij het overzicht van de gegeven antwoorden (anoniem) zichtbaar wordt op het digibord. Zo weet de leerkracht dat iedereen bij de les is.

Verlengde instructie

Op basis van individuele leerresultaten tot nu toe geeft Snappet inzicht welke leerlingen mogelijk meer aandacht nodig hebben bij deze les. De leerkracht kan kiezen deze even apart te nemen voor extra instructie. Dit kan ook goed, omdat alle andere kinderen inmiddels op hun tablet bezig zijn.

Verwerken

Voor het toepassen en oefenen van de leerstof pakken de leerlingen hun tablet (in plaats van boeken en schriften). De verwerkingsperiode is steeds zo’n twintig minuten per les. In die periode werken de leerlingen in eerste instantie aan het lesmateriaal van die dag. Tabletonderwijs biedt een heel directe leerervaring. Ieder kind heeft zijn eigen werk. De lesstof wordt op diverse manieren aangeboden. De leerling voert het antwoord digitaal in en krijgt meteen feedback: een groene krul of een rode streep. Bij een rode streep is er direct de kans het antwoord te verbeteren. Vervolgvragen worden moeilijker of makkelijker op basis van de resultaten.

De leerkracht ziet op het dashboard de voortgang van iedere leerling: een antwoord dat in één keer goed was, is een groen blokje, na twee of meer keer proberen goed geeft een oranje blokje, en fout is rood. Het dashboard geeft het overzicht van de hele klas. Zo weet de leerkracht welke leerlingen extra hulp nodig hebben, of dat een bepaalde opgave meer toelichting nodig heeft. Gericht complimenten geven gaat ook eenvoudiger.

Na het afronden van de les van die dag heeft de leerling de mogelijkheid extra te werken. Achter elke les staat een plusje (+). Hiermee komen de kinderen in het programma van het extra werk. Dit kan zowel remediëring zijn of verrijking, afhankelijk van hoe de kinderen de lessen gemaakt hebben. Daarnaast kunnen de leerlingen zelfstandig werken aan leerdoelen die in de les aan de orde zijn geweest.

Afronden

Omdat de resultaten van de verwerkingsfase direct zichtbaar zijn, speelt de leerkracht daar direct op in. Het voortgangsrapport voor de hele klas kan bijvoorbeeld (zonder namen) worden gedeeld, en lastige vragen nogmaals doorgesproken.

Evaluatie

Aan het einde van de dag hoeft de leerkracht geen werkboeken en schriften na te kijken: de resultaten zijn direct beschikbaar. Snappet vergelijkt de voortgang van een leerling tegen de leerdoelen, tegen de rest van de klas, en de hele klas tegen de rest van Nederland. De leerkracht heeft zo extra informatie om de volgende les zo goed mogelijk in te richten.

Leerkrachten Tinka de Bruijn van de Veldrakker in Nieuwegein en Jan de Vries van de Sint-Trudoschool in Helmond beschrijven hun ervaringen met Snappet Tabletonderwijs.

Een korte rondleiding door de ‘app’ (de leerlingapplicatie) van Snappet.